Statuten:

CLUB BELGE DES CHIENS DE SAINT-HUBERT
BELGISCHE CLUB VOOR SINT-HUBERTUSHONDEN

identificatienr: 17961/86
gewijzigde statuten voor de vzw .Belgische Club voor Sint Hubertushonden (01/08/2009).

Artikel 1: Benaming
De vereniging zonder winstoogmerk wordt genoemd .Belgische Club voor Sint-Hubertushonden., afgekort BCSH, in het Frans Club belge des Chiens de Saint-Hubert., afgekort CBSH.  De vereniging heeft het recht de afgekorte benaming te gebruiken in al haar akten, facturen, uitgaven of eenders welk van haar uitgaand stuk.  De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus, onder het nr 0771, waarvan zij zowel het huidige als elk later in voege tredend reglement aanvaardt. Zij verbindt er zich toe zich hiernaar te schikken. De vereniging erkent de Conventie van 12 februari 1828, alsook de herzieningsovereenkomst van het Traktaat van 6 januari 1908; overeenkomsten die aan de basis liggen van de Belgische kynologie.

Artikel 2: maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel der vereniging is gevestigd te 2222 Wiekevorst, Itegemseweg 115.  De zetel kan worden verplaatst naar om het even welke Belgische gemeente.

Artikel 3: Doel der vereniging
De vereniging heeft tot doel fokkers en liefhebbers van St-Hubertushonden nader tot elkaar te brengen. De vereniging beoogt het ras der St.Hubertushonden in stand te houden en te verbeteren, te waken voor de toepassing van de rasstandaard en deze in voorkomend geval te verduidelijken, de St. Hubertushond als gebruikshond te bevorderen.  De vereniging heeft meer bepaald tot doel het uiterlijk, het karakter en de gebruikswaarde van de sint-hubertushond te verbeteren en bij te dragen tot het propageren van het ras, door middel van:
- het bevorderen, bij het fokken van de sint-hubertushond, van de gewenste lichamelijke- en karaktereigenschappen
-het nastreven van de ruimere bekendheid van de gebruiksmogelijkheden van de sint-hubertushond
-het geven van leiding en voorlichting in verband met fokken, aanschaffen en opvoeden van de sint-hubertushond.

De vereniging mag alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, zoals de organisatie van werkproeven en een jaarlijkse internationale tentoonstelling.

De leden

Artikel 4
De vereniging telt vaste leden en ereleden.. Het aantal leden is onbeperkt, doch mag niet lager zijn dan drie. Om lid te kunnen worden van de vereniging moet de kandidaat, Belg of buitenlander,minstens 18 jaar oud zijn, van onbesproken kynologisch gedrag en liefhebber van het ras zijn en instemmen met de doelstellingen van de vereniging.
Kunnen geen deel uitmaken van de vereniging:
-handelaren of fokkers met commerciële doeleinden
-personen die schulden hebben van eender welke aard jegens de vereniging of de KKUSH.

Artikel 5
De leden erkennen geen deel uit te maken van verenigingen op kynologisch gebied, niet aangesloten bij de KKUSH of van een buitenlandse vereniging niet aangesloten bij het besturend lichaam erkend door de KKuSH of de FCI (fédération cynologique internationale).

Artikel 6
Zijn vast lid, zij die de jaarlijks verschuldigde bijdrage voldaan hebben.  Zijn erelid zij die als dusdanig werden voorgesteld door de raad van bestuur en op de eerstvolgende algemene vergadering met minsten 90% der stemmen worden verkozen. Komen hiervoor in aanmerking, personen die aanzienlijke diensten aan de vereniging of aan de kynologie hebben bewezen en waarvan de persoonlijkheid ertoe bijdraagt de bekendheid van de vereniging gunstig te verhogen. Ereleden zijn geen bijdragen verschuldigd; zij beschikken over een adviesrecht, doch zijn niet stemgerechtigd.

Artikel 7
Eenieder die lid wenst te worden van de vereniging moet hiertoe een verzoek tot aansluiting richten aan de voorzitter, de secretaris of de penningmeester van de vereniging, die het verzoek ter goedkeuring voorlegt aan de raad van bestuur.  Gelijktijdig dient de verschuldigde bijdrage volstort te worden.  Om toegelaten te worden dient de kandidat tweederde van de stemmen van de bestuursleden te hebben; deze stemming wordt gehouden, op geheime wijze, op de eerstvolgende bestuursvergadering na het verzoek. De raad van bestuur aanvaardt of verwerpt het verzoek en is in het laatste geval niet gehouden deze verwerping te motiveren. Bij verwerping wordt de gestorte bijdrage terugbetaald.  De nieuwe leden kunnen slechts stemmen minimum 1 jaar na de aanvaarding van hun toetreding door de raad van bestuur.  Men dient lid te zijn, in orde met de bijdrage, om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club, meer bepaald de speuractiviteiten en de clubshow.

Artikel 8
De vaste leden betalen een jaarlijkse bijdrage van maximum 50 Euro, waarvan het bedrag, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Een gewijzigde bijdrage zal van toepassing zijn vanaf het eerstvolgende werkingsjaar.Het werkingsjaar loopt gelijk met een kalenderjaar.  Bijdragen zijn verschuldigd voor nieuwe leden op het ogenblik van het verzoek tot toetreding. Bijdragen van nieuwe leden die worden betaald na 1 oktober, worden beschouwd als een bijdrage voor het volgende werkingsjaar. Voor de overige vaste leden is de bijdrage verschuldigd uiterlijk op 31 maart van het werkingsjaar. Delaattijdige bijdragen dienen aangerekend te worden vanaf 1 april. Zij zullen geïnd worden op de kosten van het lid, na schriftelijke aanmaning.  De leden die niet in België woonachtig zijn betalen een verhoogde bijdrage teneinde de hogere verzendingskosten te dekken.

La cotisation

Artikel 9 : Einde lidmaatschap.

Het lidmaatschap eindigt door overlijden, ontslagname, uitsluiting of bij gebrek van betaling van de bijdrage of van andere schulden jegens de vereniging. Alle leden kunnen zich uit de vereniging terugtrekken door hun ontslag bij aangetekend schrijven over te maken aan de secretaris der vereniging.  Er kunnen sancties worden uitgesproken, zoals ondermeer de verwittiging, de blaam, het ontnemen van bepaalde voordelen, de definitieve of tijdelijke uitsluiting, ten aanzien van de leden die de bepalingen van onderhavige statuten niet zouden eerbiedigen of wiens gedrag strijdig zou zijn met de goede zeden, met de eer of de belangen van de vereniging. De uitsluiting kan ook uitgesproken worden tegen iedere eigenaar van St. Hubertushonden die geen rekening zou houden met de aanbevelingen van de vereniging en welke zou verder gaan met het voortbrengen en het afstaan van exemplaren die de verbetering van het ras zou tegenwerken.  Kunnen eveneens een uitsluitinggrond vormen:
- Belediging van keurmeesters tijdens activiteiten georganiseerd door de vereniging
- Beledigingen geuit jegens en lid tijdens de algemene ledenvergadering of tijdens elke andere activiteit georganiseerd door de club.

De uitsluiting kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur. De betrokkene wordt uitgenodigd per aangetekend schrijven om zich te verdedigen en alle nuttige uitleg te verschaffen op de bestuursvergadering. Bij afwezigheid van de betrokkene kan de raad van bestuur bij verstek oordelen. De door de raad van bestuur voorgestelde uitsluiting kan slechts worden uitgesproken door de algemene vergadering of de buitengewone algemene vergadering bij een tweederde meerderheid van de aanwezige leden en bij geheime schriftelijke stemming. De vereniging kan beslissen tot de uitbreiding van de sanctie tot gans de kynologische Unie Sint-Hubertus.  Indien het door uitsluiting getroffen lid oordeelt dat de door de algemene ledenvergadering getroffen beslissing niet in overeenstemming is met de statuten, heeft deze het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad. Het door een strafbepaling getroffen lid zal hiervan bij aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze worden verwittigd van zijn recht van hoger beroep. Noch het ontslagnemende, noch het uitgesloten, noch de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen aanspraak maken op het sociaal actief of op de voorheen gestorte bijdragen.

De algemene vergadering

Artikel 10
De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle leden. Ereleden hebben geen stemrecht.

Artikel 11 : statutaire algemene vergadering
De jaarlijkse statutaire algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de loop van de maand maart of april van het werkingsjaar, op een plaats die door de raad van bestuur wordt aangeduid.  De leden worden door de raad van bestuur uitgenodigd tot de algemene vergadering. De schriftelijke uitnodigingen dienen ten minste 15 kalenderdagen voor het plaatsvinden der algemene vergadering te worden overgemaakt. De uitnodigingen maken melding van de agenda.

Artikel 12. : bevoegdheden der algemene vergadering
De bevoegdheden der algemene vergadering zijn :
Het recht om de statuten te wijzigen, Het recht om de bestuurders en de commissarissen te benoemen en af te zetten; Het recht jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te keuren; Het recht om kwijting te verlenen aan de bestuurders; Het recht om de uitsluiting van een lid uit te spreken; Het recht om de ontbinding der vereniging uit te spreken met inachtname der wetelijke beschikkingen ter zake; Het recht om alle andere bevoegdheden die voortvloeien uit de wet of de statuten uit te oefenen.

Artikel 13 : buitengewone algemene vergadering
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als de raad van bestuur dit nodig acht of wanneer één vijfde der vaste leden een met redenen omkleed verzoek overmaakt aan de secretaris en dit bij aangetekend schrijven, met een voorstel van agenda.

Artikel 14
Ieder lid heeft het recht punten op de dagorde van de algemene vergadering te laten opnemen. Deze agendapunten dienen echter tijdig en schriftelijk te worden overgemaakt aan de secretaris, uiterlijk acht dagen na de verzending van de bijeenroeping.

Artikel 15
De beslissingen der algemene vergadering worden genotuleerd. De notulen dienen te worden goedgekeurd door de eerstvolgende algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de leden en van derden in het clubblad.

De raad van bestuur

Artikel 16
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer van de vereniging en de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 17
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie, hoogstens negen bestuurders, die benoemd worden en herroepbaar zijn door de algemene vergadering. Slechts vaste leden zijn verkiesbaar. Om lid te kunnen zijn van de raad van bestuur moet men minstens werkend lid zijn gedurende de twee voorafgaande jaren. Gehuwde personen of personen die onder hetzelfde dak wonen kunnen niet samen lid zijn van de raad van bestuur.  Tijdens de algemene vergadering zal ieder jaar één vierde der leden van de raad van bestuur verkozen worden.  De gekozen bestuurders zullen in het bestaande roulatieschema worden ingeplaatst.  De leden van de aanvankelijke raad van bestuur zullen door lottrekking bepalen welke bestuurders reeds na één jaar hun mandaat beëindigen.Twee leen van het dagelijks bestuur kunnen niet tegelijk uittredend zijn. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.  Elk lid van de raad van bestuur die zich in de onmogelijkheid bevindt zich naar de vergadering van de raad van bestuur te begeven dient daarvan het secretariaat, de voorzitter of de penningmeester op de hoogte te brengen, ten laatste de dag voor de vergadering. Bij twee opeenvolgende vergadering zonder zulkdanig excuus kan de raad van bestuur een verwittiging sturen per aangetekend schrijven. Indien de betrokkene daar geen gevolg aan geeft en zijn houding niet wijzigt, kan de raad van bestuur, mits tweederde van de stemmen, de uitsluiting van deze bestuurder voordragen aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 18
De raad van bestuur is gemachtigd bij ontslag van bestuurders, of bij tussentijdse of tijdelijke vacatures, een voorlopig plaatsvervanger aan te wijzen, die zetelt tot de eerstvolgende algemene vergadering. 

Artikel 19
De raad van bestuur beslist geldig zodra de helft der leden van de raad aanwezig is.  De beslissingen van de raad van bestuur worden, net zoals deze der algemene vergadering, genomen met een meerderheid der uigebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.  Er kan slechts gestemd worden over de punten die op de dagorde vermeld staan.  Ieder bestuurder heeft het recht te eisen dat een bepaald punt op de dagorde wordt geplaatst op voorwaarde dit ten minste 2 weken voor de volgende vergadering aan de secretaris te melden.

Artikel 20
Worden als kandidaat bestuurder beschouwd, alle meerderjarige vaste leden die hun kandidaatstelling voor het einde van het werkingsjaar schriftelijk overmaakten aan de raad van bestuur. Zullen eveneens als kandidaat worden aanvaard, zij die door de raad van bestuur worden voorgesteld en bericht hebben de kandidaatstelling te aanwaarden. Kunnen slechts ter stemming op de vergadering van de raad van bestuur worden voorgelegd, de punten die zijn geagendeerd. Elke bestuurder heeft het recht te eisen dat een welbepaald punt op de agenda wordt geplaatst, op voorwaarde dat hij dit meedeelt aan de secretaris uiterlijk twee weken voor de volgende vergadering.

Artikel 21 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en in voorkomend geval een ondervoorzitter. De voorzitter, secretaris, de penningmeester en in voorkomend geval de ondervoorzitter, vormen samen het dagelijks bestuur. De voorzitter moet gedurende de 5 voorgaande jaren werkend lid zijn van de raad van bestuur, en tevens in het bezit zijn of zijn geweest van een sint-hubertushond. Indien de voorzitter eentalig is wordt een ondervoorzitter benoemd die tot de andere taalrol behoort.  Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, handelt alle lopende zaken af en treedt op in naam van de vereniging in spoedeisende gevallen, doch geeft hiervan verantwoording op de eerstvolgende raad van bestuur.  In juridische aangelegenheden zal de vereniging vertegenwoordigd worden door de leden van het dagelijks bestuur, die gezamenlijk optreden.

Artikel 22 : Huishoudelijk reglement
De raad van bestuur kan overgaan tot het opstellen van een huishoudelijk reglement. Een dergelijke reglementering is onderworpen aan de goedkeuring der algemene vergadering

Artikel 23: de voorzitter
De voorzitter leidt de diverse vergaderingen en zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen of de vergadering te doen verlaten, een en ander na overleg met de leden van het dagelijks bestuur.  Hij ondertekend de goedgekeurde notulen der vergaderingen Hij mag te allen tijde de boeken nazien.  Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, de secretaris of de penningmeester. Zij hebben als dan dezelfde rechten en plichten.

Artikel 24: de secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor alle administratie der vereniging. Hij voert alle briefwisseling der vereniging waarvan hij kopie houdt en op elke raad van bestuur verslag uitbrengt.  Hij stelt het verslag op van de vergaderingen en activiteiten der vereniging.  Hij verzorgt in verband met het lidmaatschap het contact tussen de vereniging en haar leden.  Hij stelt jaarlijks een verslag op omtrent de toestand en activiteiten der vereniging,  dat na goedkeuring door de raad van bestuur op de dagorde der algemene vergadering wordt geplaatst.

Artikel 25: de penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de gelden en de middelen van de vereniging. Voor het doen van uitgaven boven 250 Eur en voor het aangaan van verbintenissen behoeft hij de goedkeuring van het dagelijks bestuur.  Hij is gelast met het bijhouden van een kasboek en legt op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering verantwoording af voor het beheer.  Hij legt op elke raad van bestuur het kasboek ter ondertekening voor aan de leden van het dagelijks bestuur.Hij zorgt voor de financiële afwikkeling van iedere door de vereniging gehouden manifestatie.  De rekening en de verantwoording ervan door middel van kasbewijzen e.d. worden aan een onderzoek onderworpen door een kascommissie samengesteld uit twee vaste leden, die samen met een plaatsvervanger verkozen worden op de algemene vergadering. Na goedkeuring der rekeningen door de algemene vergadering wordt de penningmeester ontheven van het beheer van het afgelopen jaar. Hij houdt de lijst bij van alle aangesloten leden.

Stemmen en verkiezingen

Artikel 26
Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. In twijfelachtige gevallen beslist de voorzitter of de stemming schriftelijk zal gebeuren. Alle beslissingen vereisen een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, tenzij de wet of de statuten anders bepalen. Elk lid heeft één stem op de vergadering. Het stemmen bij volmacht is niet toegelaten. 

Artikel 27:Wijziging der statuten
Wijziging der statuten kan slechts geschieden op voorstel van de raad van bestuur, of op voorstel van minstens 1/5 van de leden.  De wijziging wordt geacht te zijn uitgesproken indien ten minste twee derde der uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering de wijziging uitspreken. Op de betreffende algemene vergadering moeten bovendien twee derde der stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  In geval minder dan twee derde van de leden aanwezig zijn kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, waarop de voorgestelde wijziging der statuten wordt geacht te zijn uitgesproken indien twee derde der uitgebrachte stemmen zullen zijn verkregen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze tweede vergadering moet worden gehouden ten minste vijftien dagen na de eerste vergadering.

Artikel 28: Ontbinding
Men kan slechts overgaan tot de ontbinding van de vereniging tijdens een algemene vergadering die met het op de ontbinding is bijeengeroepen. De bijeenroeping dient minstens 4 weken vooraf te zijn verstuurd naar de leden. De ontbinding wordt geacht te zijn uitgesproken indien zij wordt goedgekeurd door 4/5 van de aanwezige stemgerechtigde leden.  Bij ontbinding der vereniging zullen haar eigendommen en gelden op voorstel van de raad van bestuur en uit te spreken door de algemene vergadering een bestemming krijgen die in een zo eng mogelijk verband staat met het doel der vereniging. Zij zullen onder een geen beding onder de leden verdeeld worden.

Artikel 29
Overeenkomstig artikel 10 van de modelstatuten van de KKUSH worden alle gevallen die niet zijn voorzien in onderhavige statuten door het bestuur geregeld conform de reglementen of gebruiken van de KKUSH.  Deze statuten vervangen de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van ...  met de tot op heden gepubliceerde wijzigingen. 

Aldus vastgesteld op 04.07.2009
door de raad van bestuur, en bekrachtigd door de algemene ledenvergadering van 01.08.2009